Huishoudelijk Reglement

Je bent hier:

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement van de Uitvaartvereniging Hardenberg en omstreken te Hardenberg verder te noemen ‘vereniging’;

De ledenkorting, een vast bedrag dat aan leden wordt uitgekeerd bij overlijden, is voor 2024 vastgesteld op €2100,–.

Artikel 1.

 1. De jaarlijkse contributie van de leden wordt op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering.
  Contributie voor 2024 is als volgt vastgesteld:


  Leden
   (afhankelijk van leeftijd)

           – € 40,50  jaarcontributie vanaf 21 jaar en ouder (optie om in 2 termijnen te betalen voor  € 20,25  per halfjaar).

          –  € 19,–   jaarcontributie van  18 tot 21 jaar.

          –  € 0,00 voor kinderen tot 18 jaar.     

          Donateurs

           € 12,50  jaarcontributie (u ontvangt alleen de diensten van de vereniging, GEEN  ledenkorting).                        

       2. Inleggeld voor nieuwe leden:

  • tot en met 39 jaar kunnen nieuwe leden zich in laten schrijven zonder inleggeld.
  • Van 40 tot en met 60 jaar bedraagt het inleggeld: het aantal jaren ouder dan 39 maal de geldende jaarcontributie. U kunt ook kiezen om donateur te worden.
  • Ouder dan 60 jaar kunnen donateur worden tegen een vergoeding van € 12,50 per persoon per jaar; donateurs hebben recht op de diensten van de vereniging; donateurs hebben GEEN recht op de ledenkorting.

Artikel 2.

 • De betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats  op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem. Degene die in de eerste helft van het kalenderjaar als lid toetreedt, betaalt over het volledige jaar de contributie; bij toetreding gedurende de tweede helft van het kalenderjaar is de helft van de contributie verschuldigd.
 • Leden die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden zijn vanaf 1 januari volgend op de 18e verjaardag contributie verschuldigd.
 • Leden die in de loop van het kalenderjaar 21 jaar worden zijn vanaf 1 januari volgend op de 21e verjaardag de contributie verschuldigd die hoort bij leden vanaf 21 jaar.

Artikel 3.

Kinderen die in de loop van het kalenderjaar worden geboren zijn lid mits zij voor de eerste verjaardag zijn ingeschreven in de ledenadministratie.

Artikel 4.

 1. Ter nastreving van het in de statuten omschreven doel van de vereniging wordt bij overlijden van een lid door de vereniging desgewenst en in overleg met de nabestaanden onder meer het volgende tegen kostprijs beschikbaar gesteld:
 • het verzorgen en kisten van de overledene.
 • Aangifte doen van overlijden bij de burgerlijke stand.
 • Het vervoer van de overledene.
 • Het begeleiden van de condoleance en de verzorging van de uitvaart.
 • Het beschikbaar stellen van de uitvaartverzorger en overig personeel.
 • De hierboven vermelde verzorging geldt eveneens voor levenloos geboren baby’s.
 • De leden kunnen in alle gevallen kiezen tussen een begrafenis of een crematie;

De vereniging beperkt de kosten zoveel mogelijk door centrale inkoop van grafkisten, prijsafspraken met de uitvaartverzorger en eigen rouwauto, chauffeur en dragers.

2.In geval van overlijden wordt contact opgenomen met de dienstdoende uitvaartverzorger via telefoonnummer (0523-216605). De ledenkorting bedraagt voor 2024 € 2.100,00 als een overlijden wordt gemeld via het bovengenoemde telefoonnummer.

Artikel 5.

 1. Verstrekt de vereniging in het geheel geen diensten of wordt een overlijden niet conform artikel 4 lid 2 gemeld, dan betaalt de vereniging geen of een lagere ledenkorting.
 1. Het verzoek om uitkering van de ledenkorting moet binnen drie maand na het overlijden bij de penningmeester worden ingediend met kopieën van de akte van overlijden en de nota van de uitvaart.
 1. Met instemming van het bestuur c.q. diens gemachtigde kan door of ten behoeve van niet-leden van de diensten van de vereniging gebruik worden gemaakt tegen een door het bestuur vast te stellen prijs.
 2. In het 1e jaar van het lidmaatschap wordt bij overlijden alleen het bedrag van de betaalde contributie of inleggeld verminderd met de administratiekosten uitgekeerd.

Artikel 6.

Bestuursleden kunnen een door de Algemene Vergadering te bepalen onkostenvergoeding worden toegekend voor hun diensten, ook worden door hen gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

Artikel 7.

Een overlijden moet door of namens de nabestaanden worden gemeld conform artikel 4 lid 2 van dit reglement.

Voor het bestuur of de vereniging bestemde stukken moeten door de leden bij de secretaris of de penningmeester worden ingediend of aan hen worden toegezonden. De leden zijn verplicht adreswijzigingen, wijzigingen in de gezinssamenstelling aan de vereniging door te geven.

Artikel 8.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per het einde van het lopende kalenderjaar en dient schriftelijk te geschieden vóór 30 november en gaat in per 1 januari daaropvolgend. Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is niet mogelijk. 

Artikel 9.

Bij niet (tijdige) betaling van de contributie zal het lidmaatschap van de vereniging worden beëindigd en kan er bij overlijden geen aanspraak worden gemaakt op de ledenkorting en/of de diensten van de vereniging.

Artikel 10.

In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet rechtsreeks voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 11.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.