Waar moet u aan denken?

Je bent hier:

Voorafgaand aan de uitvaart

Direct na het overlijden van een dierbare zijn er een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. Hieronder leest u kort de handelingen die verricht moeten worden door de nabestaanden of door de uitvaartverzorger.
 • Arts waarschuwen i.v.m. officiële verklaring van overlijden.
 • Familieleden informeren.
 • Bij overlijden tijdens reis in het buitenland: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Bij overlijden door een ongeval: bel de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon.
 • Aangifte van overlijden doen bij de burgerlijke gemeente.
 • Werkgever informeren (indien van toepassing).
 • De volgende documenten klaarleggen (indien van toepassing):
  • Trouwboekje en geldig identiteitsbewijs.
  • Polis uitvaartverzekering / levensverzekering.
  • Eigendomsbewijs van een bestaand graf.
  • Donorcodicil.
  • Testament of wilsbeschikking.
  • Laatste wensenformulier
 • Kleding voor de overledene
 • Opbaren: thuis of in het rouwcentrum.
 • In geval van 2e overlijden inschakelen van een steenhouwerij voor het afhalen van de bestaande grafdekking.
 • Locatie uitvaartdienst (kerk of uitvaartcentrum).
 • Contact opnemen met geestelijk verzorger.
 • Begrafenis of crematie (as-bestemming).
 • Tekst opstellen voor de rouwbrief en eventuele advertentie.
 • Adressenlijst.

Na de uitvaart

Na de uitvaart blijven er nog zaken over die geregeld moeten worden.

Aandachtpunten zijn:

 • Indien noodzakelijk, een verklaring van erfrecht bij de notaris aanvragen.
 • Informeer bank en (andere) kredietvertrekkers over het overlijden. Denk aan tenaamstelling van de rekeningen, kredieten en/of leningen.
 • Schulden en saldi op de overlijdensdatum controleren: is er niets ten onrechte afgeschreven?
 • Regel de bevoegdheid van lopende zaken.
 • Vraag een uitkering levensverzekering, sociale verzekering en/of pensioen aan.
 • Verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekering informeren.
 • Indien van toepassing, regel de voogdij (minderjarige kinderen).
 • Indien van toepassing, stel de verhuurder van woningbouwvereniging op de hoogte.
 • Zeg abonnementen, lidmaatschappen en contributies op. Bankafschrijvingen kunnen vaak duidelijk maken waar de overledene een abonnement op had of een lidmaatschap had lopen. Trek eventuele machtigingen in.
 • Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn. Laat zo nodig de tenaamstelling wijzigen van de verzekeringen die wel moeten doorlopen.
 • Vraag – indien van toepassing – een overlijdensuitkering aan.
 • Vraag – indien van toepassing – een sociale uitkering, zorgtoeslag, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie aan.
 • Uitzoeken van een grafmonument.
 • Hulpmiddelen die in bruikleen zijn retourneren naar de verstrekkende instantie.
 • Check op aanwezigheid van profielen op social media als Facebook en Linkedin etc. Deze zijn met de overlijdensakte te verwijderen of aan te passen. Bij een aantal social media kan het profiel worden omgezet in een “In memoriam” pagina.

TOELICHTING:

Verklaring van erfrecht

Om de bankzaken en andere financiële transacties te kunnen regelen, hebt u in de meeste gevallen een verklaring van erfrecht nodig. De notaris stelt deze verklaring op. In de verklaring van erfrecht wordt opgenomen wie erfgenaam is en wie de zgn. boedelvolmacht krijgt.

De notaris kan u tevens adviseren of een verklaring van erfrecht noodzakelijk is.

Met deze verklaring kan de gemachtigde over het geld van de geblokkeerde bankrekeningen beschikken en namens de overige erfgenamen de erfenis afwikkelen.

Belastingen 

U kunt met 2 soorten belastingen te maken krijgen, nl. inkomstenbelasting en erfbelasting

Binnen 4 maanden na overlijden ontvangt u van de Belastingdienst een F-biljet (aangifteformulier inkomstenbelasting van de overledene) en een brief als u aangifte van erfbelasting moet doen. Overleg hierover met uw accountant of belastingadviseur.

Verzekeringen

In veel gevallen moeten er zaken gewijzigd worden in de lopende verzekeringen. Uw assurantie tussenpersoon zal u hierbij graag van dienst zijn.

Inkomsten

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Deze wet geeft recht op een uitkering als de partner overlijdt en aan de voorwaarden is voldaan. Voor kinderen is er de wezen uitkering. De gemeente geeft het overlijden door aan de SVB. Binnen 2 weken krijgt u een brief van de SVB met aanvraagformulier voor nabestaanden uitkering.

Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

Doordat de gemeente het overlijden doorgeeft aan de SVB, krijgt u doorgaans automatisch bericht van de SVB.

Bijstand

Als door het overlijden van uw partner uw inkomsten beneden de bijstandsnorm dalen, dan kunt u deze aanvragen bij het UWV, uw gemeente of bij de SVB

Paspoort of identiteitskaart

Deze officiële papieren van de overledene hoeft u niet in te leveren. Het is wel te adviseren om ze ongeldig te laten verklaren. Dit kunt u doen wanner u deze niet meer nodig hebt om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt.

Rijbewijs en trouwboekje

Dit zijn geen officiële identiteitspapieren. Deze kunt u bewaren. 

Gemeente

De gemeente legt het overlijden vast in de Basisadministratie Personen (GBA). Dit voorkomt identiteitsfraude met het betreffende paspoort of identiteitskaart.

Welke instanties krijgen bericht van de gemeente:

 • de Belastingdienst
 • Rijksdienst van Wegverkeer (RDW)
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • UWV

ADRESSEN

Sociale Verzekeringsbank
Postbus 576, 9700 AN Groningen   
tel. 050 316 90 10 
www.svb.nl

UWV
tel. 0900-9294
www.uwv.nl

Vechtstede Notarissen Hardenberg
Scholtensdijk 20, 7771 CV Hardenberg   
tel.  0523-261941
www.vechtstede.com

Bentum Nijboer Notarissen
Hessenweg 16, 7771 RE Hardenberg
tel. 0523-273487
www.bentumnijboer.nl

Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450, 2509 AL Den Haag 
tel. 070-3338500   
www.verzekeraars.nl 
Hier kunt u achterhalen of er uitvaartpolissen (sommenverzekering) zijn afgesloten

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398, 2500 CJ  Den Haag
tel. 0900-1144114
www.centraaltestamentenregister.nl
Hier kunt u opvragen of er een testament is en bij welke notaris het testament zich bevindt.

Overige sites met algemene informatie:

www.uitvaartverzekering.nl voor informatie over testamenten en andere uitvaart zaken.
www.rijksoverheid.nl
voor informatie over overlijden en erven.
www.belastingdienst.nl voor informatie over overlijden en belastingen.
www.notaris.nl voor informatie over erven en notariële zaken.
www.wijzeringeldzaken.nl zoeken op onderwerp: overlijden.
www.erfwijzer.nl

GRAFMONUMENT

Hoewel de keuze en verantwoordelijkheid voor het uitzoeken en laten plaatsen van een passend grafmonument volledig bij de nabestaanden ligt, willen wij als uitvaartvereniging u graag zo volledig mogelijk informeren.

In principe zijn er twee situaties:

 • Afhalen bestaand grafmonument
 • Aanschaffen grafmonument

 1          Afhalen bestaand grafmonument

Indien er al een bestaand grafmonument op het graf aanwezig is, zal deze verwijderd moeten worden voor de aanstaande begrafenis. In dit geval moeten de nabestaanden een keuze maken welke steenhouwerij deze opdracht moet uitvoeren. De steenhouwerijen waar wij als vereniging goede ervaringen mee hebben voldoen aan een garantiebepaling. Dit houdt in dat zij garantie verlenen op alle door hen afgehaalde grafmonumenten.

2          Aanschaffen grafmonument

Neem voor het uitzoeken van een grafmonument ruim de tijd. Het is verstandig om bij meerdere steenhouwerijen offertes op te vragen. Wij als vereniging hebben goede ervaringen met Woertman Natuursteen BV en Cuperus Gedenken.